CA

Aclariment bases

A) Valoració d’exercicis d’oposició de personal traspassat o integrat al CIM o a l’IMAS (aclariment del barem de mèrits, disposició addicional quarta del Decret llei 6/2022):

«Per la superació d’exercicis en convocatòries anteriors (màxim 3 punts)
Per a la valoració de la superació d’exercicis en convocatòries anteriors d’accés com a personal laboral fix en la mateixa categoria o com a personal funcionari de carrera, en el mateix cos, escala o especialitat a què s’opta, de la mateixa administració a la qual s’opta, amb un màxim de 3 punts: »

En aquest apartat, i per a les persones que ocupen llocs de treball transferits o traspassats al CIM o a l’IMAS, s’ha d’entendre com a mateixa administració a la qual s’opta, i es valora, la superació d’exercicis en convocatòries anteriors d’accés com a personal laboral fix o com a personal funcionari de carrera a aquelles categories laborals o al cossos, escales, especialitats, escales, subescales, classes o categories a què pertanyien en les administracions d’origen els llocs de treball objecte de traspàs o transferència. 

B) Valoració de serveis prestats (aclariment del barem de mèrits, disposicions addicionals segona, tercera, sisena i setena del Decret llei 6/2022):

Serveis prestats

En la valoració dels serveis prestats per a l’accés a l’escala d’administració general s’han de valorar els serveis prestats a l’escala l’administració especial, però per a l’accés a l’escala d’administració especial no es podran valorar els serveis prestats a l’escala de l’administració general.

- Barem de mèrits per concurs oposició per a places escala administració general

«Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l’administració convocant, com a personal funcionari, en una escala, subescala, classe o categoria diferent d’aquelles a les quals s’opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior: 0,0711 punts per mes de serveis prestats»

- Barem de mèrits per concurs excepcional per a places escala administració general

«Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l’administració convocant, com a personal funcionari, en una escala, subescala, classe o categoria diferent d’aquelles a les quals s’opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior: 0,1 punts per mes de serveis prestats.»

En aquest apartat, en el cas d’optar a places de l’escala d’administració general es valoren els serveis prestats si són al mateix subgrup o subgrup immediatament inferior i si són prestats en qualsevol escala o subescala, classe o categoria diferent a la qual s’opta.

Exemple 1 - Si opten a places d’administratiu-iva subgrup C1 (escala d’administració general), es podran valorar els serveis prestats com a auxiliar administratiu subgrup C2 (subgrup immediatament inferior).

Exemple 2 - Si opten a places d’administratiu-iva subgrup C1 (escala d’administració general), es podran valorar els serveis prestats com a tècnic-a auxiliar, especialitat gestió econòmica (subgrup C1, escala d’administració especial). I també es podran valorar els serveis prestats com a tècnic-a auxiliar, especialitat gestió econòmica (subgrup C2).

- Barem de mèrits per concurs oposició per a places escala administració especial 

«Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l’administració convocant, com a personal funcionari, en una subescala, classe o categoria diferent d’aquelles a les quals s’opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior i d’una subescala, classe o categoria de la mateixa àrea: 0,07111 punts per mes de serveis prestats.»

- Barem de mèrits per concurs excepcional per a places escala administració especial

«Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l’administració convocant, com a personal funcionari, en una subescala, classe o categoria diferent d’aquelles a les quals s’opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior i d’una subescala, classe o categoria de la mateixa àrea: 0,1 punts per mes de serveis prestats.»

En aquest apartat, en el cas d’optar a places de l’escala d’administració especial, es valoren els serveis prestats si són al mateix subgrup o subgrup immediatament inferior i si són prestats en qualsevol subescala, classe o categoria diferent a la qual s’opta però de la mateixa àrea (professional).

Exemple 3 - Si opten a places de tècnic-a auxiliar, especialitat gestió econòmica (subgrup C1, escala d’administració especial) no es podran valorar els serveis prestats a places d’administratiu-iva subgrup C1 (escala d’administració general).
Exemple 4 - Si opten a places d’educador-a social (subgrup A2 escala d’administració especial) es podran valorar els serveis prestats com a treballadors socials (A2 escala d’administració especial), però no es podran valorar els serveis prestats com a tècnic-a grau mitjà (subgrup A2 escala d’administració general).

C) Valoració dels serveis prestats en encomana de funcions (aclariment del barem de mèrits, disposicions addicionals segona, tercera, sisena i setena del Decret llei 6/2022):

- Serveis prestats i reconeguts a l’administració convocant com a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s’opta.

- Treballs a la mateixa administració en la mateixa categoria laboral a la qual s’opta.

En aquests casos, els serveis prestats en encàrrec de funcions que s’acreditin amb les corresponents resolucions d’encàrrec de funcions (de categoria superior o no) o resolucions d’establiment de treballs de categoria superior, o mitjançant els certificats de serveis prestats, s’han de valorar com a prestats en la categoria professional (laboral), escala, subescala, classe o categoria (funcionari) en què efectivament s’han prestat.
Aquests serveis no es valoraran com a prestats en la categoria professional, escala, subescala, classe o categoria d’origen.

D) Valoració dels serveis prestats en els sugbrups C1 o C2 a especialitats que posteriorment varen ser adscrites al CIM al grup B o al subgrup C1, respectivament, per aplicació de l’article 76 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (aclariment del barem de mèrits, disposicions addicionals sisena i setena del Decret llei 6/2022):

- Serveis prestats i reconeguts a l’administració convocant com a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s’opta.

Les persones que ocupen llocs de treball en les especialitats que s’indiquen a continuació, amb nomenaments com a subgrup C1 o C2, respectivament, i que els seus llocs de treball han incorporat l’adscripció al grup B o al subgrup C1, respectivament, han de computar els serveis prestats en les convocatòries del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a la selecció d’aquestes especialitats dins el grup B o C1, respectivament, a partir de la data d’efectes de la modificació de l’RLT en què es va produir l’adscripció si disposaven de la titulació exigida a la convocatòria, o des de la data en què l’han obtingut si és posterior.

Delineant-a (administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar)
    Acords del Ple de 08/01/2009 (BOIB núm. 13, de 05/02/2009). EFECTES: 01/01/2009
Pràctic-a topogràfica (administració especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar)
    Acord del Ple de 25/02/2013 (BOIB núm. 33, de 09/03/2013). EFECTES: 01/01/2013
Tècnic-a auxiliar d’informàtica (administració especial; subescala tècnica, classe tècnica auxiliar)
    Acord del Ple de 25/02/2013 (BOIB núm. 33, de 09/03/2013). EFECTES: 01/01/2013
Mecànic-a inspector-a (administració especial; subescala serveis especials, classe comeses especials)
    Acord del Ple de 25/02/2013 (BOIB núm. 33, de 09/03/2013). EFECTES: 01/01/2013

E) Informació sobre la valoració dels mèrits professionals

L’apartat mèrits professionals dels barems de mèrits de les convocatòries dels processos selectius del concurs de mèrits i del concurs oposició de personal funcionari del procés d’estabilització del personal temporal del Consell de Mallorca, està redactat d’acord amb les disposicions addicionals segona, tercera, sisena i setena del Decret llei 6/2022, i, d’acord amb la finalitat de les normes de referència (Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública i del Decret llei 6/2022, de 13 de juny de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022) i en aplicació de l’Acord de la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, relatiu als criteris que han de regir en els processos d’estabilització, adoptat a la sessió de dia 2 de setembre de 2022.  D’acord amb les normes esmentades, els mèrits professionals es valoraran amb la puntuació màxima els serveis prestats en la mateixa escala, subescala i classe a la qual s’opta, en els casos que s’hagin prestat serveis en places sense especialitat ni categoria, i amb la puntuació màxima els serveis prestats en la mateixa escala, subescala, classe i categoria o especialitat a la qual s’opta, en els casos que s’hagin prestat serveis a places amb especialitat o categoria.

Exemple 1:

Convocatòria concurs excepcional de mèrits personal funcionari
Grup A / Subgrup A1 – ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Denominació de la categoria/especialitat  Escala Subescala/classe  Nre. vacants Requisits de titulació  Altres requisits   Català  Correspondència amb l'IMAS
Tècnic-a superior   Especial  Subescala tècnica, classe de tècnic superior   3 (CIM) Arquitectura superior
Tots els graus, llicenciatures i enginyeries 
  B2  Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior

                 
Per aquesta plaça, es valoraran amb la puntuació màxima del primer supòsit dels mèrits professionals (Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats) els serveis prestats en una plaça de l’escala especial, subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior sense especialitat ni categoria (en aquest cas, la plaça només està classificada als nivells de subescala i classe). I es valoraran amb la puntuació del tercer supòsit dels mèrits professionals (Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una subescala, classe o categoria/especialitat diferent d'aquelles a les quals s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior i d'una subescala, classe o categoria/especialitat de la mateixa àrea: 0,1 punts per mes de serveis prestats. S’ha d’entendre la mateixa àrea com experiència en funcions similars del mateix àmbit professional) els serveis prestats en una plaça de l’escala especial, subescala superior, classe tècnic-tècnica amb una especialitat o categoria de la mateixa àrea.

Exemple 2:

Convocatòria concurs excepcional personal funcionari
Grup A / Subgrup A1 – ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Denominació de la categoria/especialitat  Escala  Subescala/classe  Nre. vacants Requisits de titulació  Altres requisits   Català  Correspondència amb l'IMAS
Enginyer-a industrial   Especial  Subescala tècnica, classe de tècnic superior  1 (CIM)  Títol universitari de grau d'enginyeria industrial i màster habilitant, o títol que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a industrial Carnet conduir B  B2  Subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior

          
Per aquesta plaça, es valoraran amb la puntuació màxima del primer supòsit dels mèrits professionals (Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en la mateixa escala, subescala, classe o categoria/especialitat a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats) els serveis prestats en una plaça de l’escala especial, subescala tècnica, classe tècnic-tècnica superior amb l’especialitat metge-metgessa. I es valoraran amb la puntuació del tercer supòsit dels mèrits professionals (Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a personal funcionari, en una subescala, classe o categoria/especialitat diferent d'aquelles a les quals s'opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del subgrup immediatament inferior i d'una subescala, classe o categoria/especialitat de la mateixa àrea: 0,1 punts per mes de serveis prestats. S’ha d’entendre la mateixa àrea com experiència en funcions similars del mateix àmbit professional) els serveis prestats en una plaça de l’escala especial, subescala superior, classe tècnic-tècnica amb una especialitat o categoria de la mateixa àrea.