CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

Consell de Mallorca i ADT. S'obri un nou termini per presentar sol·licituds.

En el BOE núm. 31, de 06 de febrer de 2023 s'han publicat els anuncis relatius a les Resolucions de 24 de gener de 2023 de correcció d’errors observats a les convocatòries publicades en el BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2021. En conseqüència, s’atorga un nou termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el BOE, compresos entre el 7 de febrer al 7 de març de 2023 (ambdós inclosos) per presentar les sol·licituds per a les places de: 

- Tècnic auxiliar d'obres públiques (codi convocatòria CFOEC1/089), de la convocatòria del procés selectiu d' estabilització pel sistema de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categories (o especialitats) dels subgrups C1 i C2.
- Tècnic-a de grau mitjà de selecció (codi convocatòria CFCEA2/037) de la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d' administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B.
 

Entitats locals. Publicades les resolucions de correcció d'errades.

En el BOIB núm. 013 de 28 de gener de 2023 s'han publicat les Resolucions de correcció d'errades per a les convocatòries següents:

- Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup AP;
- Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP;
- Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir places de personal laboral fix de categoria (o especialitats) dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP;
- Convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal laboral fix de les categories o especialitats dels subgrups A1, A2, C1 i C2 i grup AP.

El termini per presentar sol·licituds està supeditat a la publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT. 

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Adreça

General Riera, 113, Palma

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net